NTC Watersportcursussen LES3
BETONNING:LATERALE BETONNING

SIGNI Signalisation des Voies de Navigations Interieure).Dit betonningsstelsel is geldig op alle binnenwateren uitgezonderd:

de Waddenzee;

de Westerschelde;

de Eems-Dollard.

De laterale markering is de markering die door middel van merktekens aan ιιn of beide zijden van het vaarwater de loop van het vaarwater zichtbaar maakt.

LINKS - RECHTS (betonningsrichting)

Betonningsrichting is stroomrichting en stroomrichting is van de berg naar de zee of pijl in de kaart.
De rechteroever is altijd de rechteroever. Dit is onafhankelijk van de vaarrichting.
Je kunt de rechteroever aan je linker (bakboord) zijde hebben, zie tek.1, als je stroomopwaarts vaart!

Aan de rechteroever liggen :rode stompe tonnen;

topteken een rode cilinder;

even genummerd.
Aan de linkeroever liggen :groene spitse tonnen;

topteken een groene kegel;

oneven genummerd.
De nummering loopt van beneden naar boven, dus van zee landinwaarts.

tek.1

 

SCHEIDINGSTONNEN

Scheiding/splitsing van vaarwateren wordt altijd aangegeven door bolvormige tonnen.

Drie mogelijkheden:

Scheidingston vaarwateren van gelijk belang:

• bolvormig, rood-groen horizontaal gestreept,

• topteken: rood/groene bol.

Scheidingston hoofdvaarwater rechts:

• bolvormig, groen boven rood,

• topteken: een groene kegel.

Zie rechter tekening 6!stroomafwaarts varend!

 

 

 

Scheidingston hoofdvaarwater links:

• bolvormig, rood boven groen,

• topteken: een rode cilinder.

Zie linkertekening 5!Stroomafwaartsvarend!

Stroomopwaartsvarend zie tek 7 en 8!

Tek.7 Hoofdvaarwater komt van rechts.Tek.8 Hoofdvaarwater komt van links!Varend in de betonningsrichting (met de stroom mee) ligt de scheidingston altijd in de buitenbocht. Topteken en dominante kleur worden bepaald door de tonnenrij van het hoofdvaarwater waar hij bij hoort:

Hoofdvaarwater rechts bovenkleur groen, topteken spits: hoofdvaarwater gaat naar rechts

Hoofdvaarwater links bovenkleur rood, topteken stomp: hoofdvaarwater gaat naar links.

 

Aanvullende markering:

Vooral t.b.v. de pleziervaart worden buiten de vaargeul bepaalde dieptelijnen gemarkeerd.Deze tonnen zijn rood-wit (rechterzijde) respectievelijk groen-wit (linkerzij de)gestreept.

Kribbakens:

• rechteroever rode driehoek met punt naar beneden (stomp);

• linkeroever groene driehoek met punt naar boven (spits).

Afzonderlijk gevaar:

• zwarte boei met rode horizontale band;

• topteken: twee zwarte bollen.

Aanduiding bijzonder gebied, bijv. verboden gebieden:

Gele boeien die verschillende toptekens kunnen hebben, bijvoorbeeld:

Een gele bijzondere markering met in plaats van een liggend kruis een rood-wit rood gestreept teken betekent verboden vaargebied.

Veilig vaarwater ("midvaarwaterboei"):

Een bolvormige, rood-wit verticaal gestreepte boei.
Het maakt niet uit hoe u deze boei passeert, de boei ligt er alleen ter oriλntatie.

Markering haveningang:

ook hier geldt UITvarend (richting zee):

• Rechteroever: rood-wit gestreepte paal, rood cilindervormig topteken,
rood vast licht of rood flikkerlicht.

• Linkeroever:   groen-wit gestreepte paal, groen kegelvormig topteken,
groen vast licht of groen flikkerlicht.

De haven binnenvarend vinden we de groene (linkerzijde dus aan onze rechterkant
(stuurboord) en de rode (rechter) zijde aan onze linkerkant (bakboord)!Rood op rood en groen op groen haven binnenvaren!

 

LICHTEN

• ISO: een ISOfase licht is een licht waarvan het schijnsel even lang is als de verduistering in de gegeven periode.ISO 8 s: betekent dus dat het licht 4 seconden aan en 4 seconden uit is.

• Een onderbroken licht (Oc van Occulting): een licht waarvan het schijnsel langer aan dan uit is in de gegeven periode.

• Een schitterlicht VQ, Q, Fl of LFl: een licht waarvan het schijnsel korter is dan de verduistering in de gegeven periode.

Geleidelichten (lichtenlijnen)

Een lichtenlijn bestaat uit 2 lichten achter elkaar op de wal. Het achterste licht is altijd hoger dan het voorste.Als we het onderste licht links zien van het bovenste bevindt de lichtenlijn zich aan
bakboordzij de van de waarnemer.

RACON

Sommige boeien zijn van hulpmiddelen voor de navigatie voorzien, zoals bijvoorbeeld RACON, dit is een radarantwoordbaken.

Sparboei

Dit is een cilindervormige boei welke in de winter bij gevaar voor ijsgang wordt uitgelegd.

CARDINALE BETONNING (markering afzonderlijk gevaar)

Wordt vooral toegepast op brede vaarwateren, meren en op zee.

Cardinale markering is de markering die alleen aangeeft waar zich obstakels als banken, klippen en andere gevaren voor de scheepvaart bevinden.

De belangrijkste kenmerken zijn:

• het topteken bestaande uit twee zwarte kegels;

• de kleurcombinatie van de kleuren geel en zwart (zwart in de richting van de kegelpunten);

• het karakter van de verlichting (Q of VQ).

Noordcardinaal:

• topteken: beide kegels met de punt omhoog (naar het Noorden);

• zwarte kleur aan de bovenzijde (kegelpunten omhoog);

• onafgebroken wit flikkerlicht, geen getal tussen haakjes dus ook geen haakjes.

Oostcardinaal:

• topteken: ιιn kegel wijst omhoog, de andere omlaag (gestileerde O);

• onderkant en bovenkant zwart (kegelpunten naar beneden en boven);

• verlichting is drie witte flikkeringen: een 3 tussen haakjes (3 ).

Zuidcardinaal:

• topteken: beide kegels met de punt omlaag;

• zwarte kleur aan de onderzijde (kegelpunten wijzen naar beneden);

• lichtkarakter zes witte flikkeringen gevolgd door een lange flits:een 6 tussen haakjes (6 ).

Westcardinaal:

• topteken: de kegels wijzen naar elkaar (W van wijnglas);

• midden van de boei is zwart (kegelpunten wijzen naar het midden);

• lichtkarakter is negen flikkeringen: een 9 tussen haakjes (9 ).Een cardinale ton moet altijd worden gepasseerd aan de kant van haar naam.

TIP

Als je het topteken kent, weet je ook de kleur van de boei, aan de spitse kant van de
kegel zwart en aan de basiszijde geel.

Maak de vragen van hoofdstuk II en III bladzijde 269 t/m 286